Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Pronajímatel Vaše- svatba, Vlasta Miková na Brabčově 4156, Mělník 27601 IČ: 86978373
Zákazník, který se rozhodne zapůjčit si nějaký předmět či předměty e-shopu vasesvatba.cz se stává nájemcem. Vaše-svatba vystupuje v roli pronajímatele.

II. Předmět smluvního vztahu
Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele nájemci, aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny jako předměty nájmu.

 III. Ceny a vratná kauce 

Ceny za pronájem jsou vždy uvedeny na webových stránkách u každého produktu. Vaše-svatba  zasílá svým zákazníkům fakturu na základě závazné objednávky, kterou nájemce uskuteční prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.vase-svatba.cz

Pokud si u nás zapůjčíte nějaký předmět či předměty, zašleme Vám po Vaší objednávce informaci, v jaké výši po Vás budeme chtít složit vratnou kauci (zálohu) a dále informace pro provedení platby. Vase-svatba Vám kauci vrátí v plné výši, jestliže se zapůjčené předměty vrátíte nepoškozené, nezničené nebo neznehodnocené. 

IV. Podmínky pro předání předmětů nájmu.
Pronajímatel se zavazuje předat předměty nájmu nájemci nejpozději v den uvedený v objednávce. Tato povinnost pronajímateli vzniká za předpokladu, že nájemce zaplatil nájemné nejpozději 7 pracovních dnů před dnem vypůjčení.
Pronajímatel předá předměty nájmu nájemci osobně, a to na adrese, kde pronajímatel provozuje podnikatelskou činnost, nebo na jiném místě dle vzájemné dohody. Při převzetí je nájemce povinen předměty nájmu zkontrolovat, zda nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že nájemce převzal předměty nájmu bez jakýchkoliv vad či poškození.

VI. Odpovědnost nájemce za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu
Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu nese nájemce, a to od okamžiku převzetí předmětů nájmů až do navrácení těchto předmětů pronajímateli. 

VII. Kauce a podmínky pro navrácení kauce
Kauce je finanční částka, kterou nájemce dobrovolně postupuje pronajímateli jako formu vratné zálohy. Výše kauce odpovídá přibližně 50% tržní ceny pronajímaných předmětů. Výši kauce stanovuje vždy pronajímatel. Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu jako je předal, je povinen navrátit přijatou kauci nájemci v plné výši. Při osobním předání nepoškozených předmětů nájmu je kauce předána ihned, nebo zaslána na účet nájemce maximálně do 2 pracovních dnů.  
Při převzetí poškozených, zničených nebo znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky pronajaty. Výše vratné kauce je uvedena na faktuře, nebo objednávce, kterou zasílá pronajímatel nájemci poté, co nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách: www.vase-svatba.cz 
O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce, a to nejpozději do 7 pracovních dnů. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv. 

VIII. Smluvní pokuty 

Nájemce má povinnost vrátit předměty nájmu pronajímateli nejpozději do do data, na kterou byly předměty nájmu pronajaty. Za navrácení se považuje fyzické předání předmětů nájmu k rukám pronajímatele. Za každý den prodlení je pronajímatel oprávněn požadovat finanční částku odpovídající 50% z výše zápůjčky.
Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží pronajímateli celá postoupená kauce a doplatek vy výši pořizovací ceny předmětů.

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 30 – 20 dní před termínem zápůjčky, náleží pronajímateli 25% z ceny zápůjčky. Navrácení zbývající částky se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.
Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě méně než 20 dní před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 50% z ceny zápůjčky. Navrácení zbývající částky se uskuteční ve lhůtě 5 pracovních dnů od zrušení objednávky.
Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 9 dní a kratší před termínem pořádání akce, na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 100% z ceny zápujčky.